Museer og arkiver

Hos Bevaringscenter Nord har vi indgået aftale med en række museer og tilknyttede arkiver, som via en samarbejdsaftale indgår i bevaringscentret som medlem og fast bruger.

Udover et aftalt antal timer til konservering og rådgivning har medlemsmuseerne via samarbejdsaftalen adgang til en række medlemsfordele, så som bevaringsfaglige kurser, lån af udstyr og lokaler, køb af magasinerings- og konserveringsartikler, akut værdiredning ved brand og vandskade, tilkøb af ekstra timer til en favorabel pris og indflydelse på driften via bestyrelse og brugergruppe.

Bevaringscenter Nord 2018_WEB_20409

Medlemsmuseer og medlemsfordele

Vi har indgået samarbejdsaftale med følgende institutioner:

Nordjyllands Historiske Museum, Nordjyllands Kystmuseum, Læsø Museum, Vendsyssel Historiske Museum, Kunsten, Vesthimmerlands Museum og Museerne i Brønderslev Kommune.

Flere af medlemsmuseerne har været tilknyttet Bevaringscenter Nord i en lang årrække. Det betyder, at vi har et indgående kendskab til vores medlemsinstitutioner, hvilket er en stor fordel i forhold til at kunne yde den rette bevaringsfaglige bistand.

Medlemsmuseerne har adgang til et direkte akut telefonnummer, hvor bevaringscentret kan kontaktes på alle tider af døgnet. Ved akut opståede skader, som brand- og vandskader, rykker vi hurtigt ud for at minimere skader og yde værdiredning. Assistance til medlemsmuseerne prioriteres altid i første række. Akuttelefonnummer: 20 95 07 17 (Hanne Billeschou Juhl)

Medlemsmuseerne modtager altid rådgivning med udgangspunkt i deres samling, personalets kompetencer og institutionens fysiske og økonomiske rammer. Bevaringscenter Nord har tilknyttet en bred vifte af fagkonservatorer og kan derfor yde en differentieret bevaringsfaglig rådgivning.

Der ydes såvel telefonisk rådgivning som rådgivning på medlemsmuseerne samt in situ ved arkæologiske udgravninger.

Vi afholder gratis kurser for vores medlemmer i bevaringsfaglige emner for at styrke museerne i deres samlingsvaretagelse. Kursusemnerne kan f.eks. være pakning af museumsgenstande, udstillingslys og nye lyskilder, værdiredning i forbindelse med vand-og brandskader og fotografering af museumsgenstande. Bevaringscentret planlægger løbende kurser og modtager gerne kursusønsker fra medlemmer.

Hos Bevaringscenter Nord har vi teknisk udstyr, som vores medlemmer i en begrænset periode kan låne uden beregning. De har mulighed for at låne fugt- og temperaturmåler, datalogger, lysmåler, befugter og affugter. Det er også muligt for medlemmer at anvende bevaringscentrets faciliteter i forbindelse med særlige opgaver.

Hos Bevaringscenter Nord har vi et mindre sortiment af magasinerings- og konserveringsartikler, som medlemmer har mulighed for at købe og afhente med kort varsel. Som medlem kan man blandt meget andet købe arkivkasser enkeltvis eller syrefrit pakke- og emballeringsmateriale i mindre mængder. Vi lagerfører også tørrekasser til arkæologiske genstande, nordpile af bly og gipsgaze. Rekvirer oversigt over lagerførte varer og priser ved henvendelse til Bevaringscenter Nord.

Rådgivning og tilsyn

Bevaringscenter Nord har kompetencer til at udarbejde såvel tilstandsrapporter som konserveringsfaglige udtalelser og kan rådgive om mere specifikke bevaringsindsatser.

Vi rådgiver om klima og lys, materialevalg i forbindelse med udstilling og magasinering, transport, skadedyrsbekæmpelse, rengøring og indretning af magasiner. Vi foretager også gerne en bygningsgennemgang, hvor vi vurderer, om rum eller bygninger er egnede til udstilling og magasinering af museumsgenstande.

Skader på kulturarvsgenstande kan forebygges ved regelmæssige tilsyn af bygninger og genstande.

Som en del af den løbende bevaringsindsats anbefaler Slots- og Kulturstyrelsen, at der foretages en årlig gennemgang af samlingen i samarbejde med en konservator. Her evalueres blandt andet indvendig bygningstilstand, klima, lysniveau, rengøringsniveau, skadedyrsbelastning og behov for akut konserveringsindsats. Vi anbefaler derfor, at der indgås aftale om et årligt tilsynsbesøg, så risiko for skader nedbringes.

Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer anbefaler, at den langsigtede bevaringsindsats skal understøttes af en egentlig bevaringsplan, der skal indgå som en del af institutionens arbejdsplanlægning.

Vi kan hjælpe med en bevaringsplan, der på baggrund af en vurdering af samlingens tilstand og opbevaringsforhold identificerer, hvad der kan forbedres for at sikre effektiv og langsigtet bevaring af samlingerne. Det identificerede behov omsættes til en handlingsplan, der angiver, hvordan og i hvilken rækkefølge bevaringsproblemerne løses, samt hvilke ressourcer det vil kræve.

Slots- og Kulturstyrelsen sikrer løbende, at statsanerkendte museer lever op til museumsloven. Opfølgning sker blandt andet via en kvalitetsvurdering af museerne. Inden kvalitetsvurdering skal I som museum indhente en skriftlig bevaringsfaglig udtalelse om lys, klima- og bevaringsforhold i museets udstillingslokaler og magasiner. Bevaringscenter Nord kan rekvireres til at udføre en bevaringsfaglig udtalelse.

Hos Bevaringscenter Nord gennemfører vi gerne en samlingsgennemgang af enten hele samlingen eller dele af samlingen, eksempelvis en specifik genstandsgruppe eller interiør.

Ved en samlingsgennemgang beskrives bevaringstilstanden enten med udgangspunkt i den enkelte genstand eller ud fra et statistisk stikprøveudtag. I rapporten vurderes bevaringsindsatsen i en prioriteret rækkefølge, så de indsamlede data kan bruges strategisk i  museets planlægningen.

Den rette håndtering af genstande og pakning i støvfrie og inerte materialer kan stoppe eller minimere genstandes nedbrydning betydeligt og dermed også minimere behovet for fremtidig konservering.

Vi har stor viden indenfor valg af pakkematerialer og håndtering af museumsgenstande, og det er derfor altid muligt at søge rådgivning i forbindelse med valg af materialer og metode.

Vi kan være behjælpelige med at  fremstille individuelle nedpaknings- og monteringsløsninger til udstilling, opbevaring, på magasin eller til transport.

Det er meget vigtigt, at museumspersonalet, som håndterer museumsgenstandene, har den rette træning og indsigt i håndtering og pakning. Vi tilbyder derfor enkeltmandsoplæring i forbindelse med nyansættelser eller i forbindelse med nedpakning af samlinger, der kræver særlig vejledning.

Ved ind- og udlån af kunst- og kulturhistoriske genstande stilles der ofte krav til, at der udføres tilstandsvurderinger før og efter lånet. Vores konservatorer dækker en stor faglig bredde, og vi kan derfor udføre tilstandsrapporter inden for alle genstandstyper og materialegrupper.

Klima og lys har stor indvirkning på, hvordan materialer holder sig eller omvendt nedbrydes. Hos Bevaringscenter Nord udfører vi undersøgelser af klima- og lysforhold i udstillinger og på magasiner samt rådgiver om relevante tiltag, der kan optimere klima- og lysforhold.

Vi har teknisk udstyr til rådighed, så klima og lys kan monitoreres over en længere periode, og dermed give et fuldt billede af de faktuelle klima- og lysforhold.

Bevaringscenter Nord 2018_WEB_20945

Bekæmpelse af skadedyr

Hos Bevaringscenter Nord yder vi faglig bistand i forbindelse med skadedyrsangreb på genstande og bygninger. Vi arbejder med forebyggelse, identifikation og bekæmpelse af almindelige skadedyr.

Vi kan udføre giftfri desinfektion af eksempelvis borebille-, møl- og klannerangreb i eget fryserum. I særlige tilfælde kan vi anvende godkendt kemisk behandling eller varmedesinfektion, hvis en af disse behandlingstyper vurderes bedst egnet til den aktuelle opgave.

Transport og kurértjeneste

Vi sørger for sikker transport af kunst- og kulturhistoriske genstande både nationalt og internationalt. I vores egen varebil kan vi transportere mindre genstande. Ved transport af større genstande sørger vi for kontakt til flyttefirmaer, og at de retmæssige transportforsikringer er tegnet.

Vi udfører også gerne kurertjeneste og sikrer, at de transporterede kunst- og kulturhistoriske genstande håndteres forsvarligt under hele forløbet, dvs. under pakning, transport, udpakning og opsætning.

Værdiredning ved vand- og brandskade

Hos Bevaringscenteret har vi stor ekspertise i håndtering og behandling af såvel enkeltstående genstande som store samlinger efter brand- eller vandskade.

Medlemsmuseer har adgang til et direkte akuttelefonnummer, hvor bevaringscenteret kan kontaktes på alle tider af døgnet. Ved akut opståede skader så som brand- og vandskader rykker bevaringscenterets personale hurtigt ud for at minimere skader og yde værdiredning.

Hos Bevaringscenter Nord har vi et lager af pakkematerialer, klimamålere med dataloggerfunktion, affugtere, sodsvampe, personlige værnemidler mv. Vi har desuden kontakt til samarbejdspartnere, der hurtigt kan supplere lageret eller levere andet nødvendigt udstyr efter behov.

Vores fryserum er velegnet til hurtig nedfrysning af vandskadede genstande, så mugdannelse undgås i den akutte situation.

Vi har erfaring med og udarbejder beredskabsplaner og kan formidle eltermografering, elsyn eller foretage konsulentbesøg med detektering af skaderisici for øje.

IMG_1462

Analyse og dokumentation

Bevaringscenter Nord udfører diverse undersøgelser og tekniske analyser på genstande og materialer. Vi kan blandt andet fastslå materialesammensætningen i en genstand, afdække fremstillingsteknikker, udføre farvearkæologiske undersøgelser i form af lagvise afdækning af farver eller teste materialer til magasin- og arkivbrug.

Vi tilbyder blandt andet følgende analyser:

  • Røntgenanalyser
  • UV-analyser
  • PH-målinger
  • Farvesnit og farvetrapper
  • Fiberanalyser
  • Diverse kemiske analyser

Har I behov for fotografisk dokumentation til rapporter eller til publikationer?
Vi råder over professionelt røntgen- og fotoudstyr, og kan derfor levere fotografisk dokumentation i høj kvalitet som dokumentation i rapporter eller som illustrationer i publikationer. Vi leverer såvel mikro- som makrooptagelser.

Dimensioner innan frystorkning

Kontakt os

For yderligere information om medlemsfordele og optagelse som medlem

Kontakt os